بررسی کتاب بالادست

با درک پویایی سیستم‌های به‌هم‌پیوسته، آنها می‌توانند به طور فعال اختلالات احتمالی را شناسایی کنند، تأثیر آنها را ارزیابی کنند، و استراتژی‌هایی برای کاهش خطرات و سرمایه‌گذاری از فرصت‌ها ابداع کنند. انطباق با تغییر: در چشم‌انداز فناوری اطلاعات که به‌سرعت در حال تحول است، سازگاری کلیدی است. تفکر سیستمی رهبران فناوری اطلاعات را به توانایی […]